กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกียวข้อง : สถาบันวิทยาลัยชุมชน
เอกสารเผยแพร่
หน้าแรก /เอกสารเผยแพร่
1,018 Views |


เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำเดือน

รายงานประจำปี

หนังสือประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยชุมชนปฐมบทแห่งการพัฒนา วิทยาลัยชุมชนปฐมบทแห่งการพัฒนา
คมทัศน์ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน 2 คมทัศน์ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน 2
คมทัศน์ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน 1 คมทัศน์ทางวิวัฒน์วิทยาลัยชุมชน 1
พลวัตแห่งการพัฒนา พลวัตแห่งการพัฒนา

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้

มติที่ประชุมโดยย่อ การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เอกสารประกอบคำสั่ง

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน" ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

เอกสารประกอบการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.