วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา” (ลอปะตีแก) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา” (ลอปะตีแก) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

10 สิงหาคม 2560 09:51

   วันที่ 3 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา : กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารพื้นบ้านคาว - หวาน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้ร่วมกันทำขนมพื้นบ้านที่ชื่อว่า ลอปะตีแก หรือกระโดดแทง ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มสตรีตำบลบาโงยซิแน จำนวน 30 คน ณ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.