วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา” (สะเต๊ะไก่/สะเต๊ะเนื้อ) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา” (สะเต๊ะไก่/สะเต๊ะเนื้อ) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

10 สิงหาคม 2560 09:28


 

   วันที่ 3 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา : กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารพื้นบ้านคาว - หวาน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายบุญส่ง ลอยสุวรรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของสะเต๊ะไก่/สะเต๊ะเนื้อ  ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มสตรีตำบลเปาะเส้ง จำนวน 20 คน ณ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.