วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา” (ไก่กอและ) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา” (ไก่กอและ) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

10 สิงหาคม 2560 09:15

    วันที่ 3 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการ "การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา : กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารพื้นบ้านคาว - หวาน จังหวัดยะลา (ไก่กอและ) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายจรูญ พรหมสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ร่วมพบพูดคุยกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มสตรีตำบลบาโงยซิแน จำนวน 30 คน ณ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.