โครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

โครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

24 กรกฎาคม 2560 16:47

   สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดโครงการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ บทบาทสภาวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ธรรมาภิบาล การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน และนโยบายสำคัญอื่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสภาวิทยาลัยชุมชน โดยจัดโครงการสัมมนาระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 220 คน ประกอบด้วย สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานกรรมการและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน บุคลากรของสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน โดยรูปแบบการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยาย การระดมความคิดเห็น และเวทีเสวนา
 
   
 
   ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง นโยบาย และจุดเน้นของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 

  

   ช่วงต่อมา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง“บทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนในการผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และวิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อตอบโจทย์ “ประเทศไทย 4.0” 

  

  

  

  

   หลังจากนั้นการจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย และระดมความคิดเห็น เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน และภารกิจของวิทยาลัยชุมชน” 

   
  

   ในช่วงเวลา 19.00 น. เป็นเวทีเสวนา เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทของสภาวิทยาลัยชุมชน   สู่ความเข้มแข็งของชุมชน”  โดย นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์  รามฤทธิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  และผู้ดำเนินรายการ นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  

  

 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก  ดร. ชุมพล  พรประภา  นายอุดร   ตันติสุนทร  ดร. สีลาภรณ์  บัวสาย และนายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ร่วมเสวนา เรื่อง“โอกาส และทิศทางของวิทยาลัยชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘” โดยมีนายนิยม  ชูชื่น  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นผู้ดำเนินรายการ

  

   ต่อมา เป็นการบรรยาย เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาวิทยาลัยชุมชน” โดย นายพิเชษฐ  ตรีพนากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสถาบันวิทยาลัยชุมชน

  

   หลังจากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน และความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสภาวิทยาลัยชุมชน”  โดย  นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุม

 

เอกสารประกอบการสัมมนาสภาวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2560

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย และระดมความคิดเห็น เรื่อง "บทบาทหน้าของสภาวิทยาลัยชุมชน และภารกิจของวิทยาลัยชุมชน"

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.