วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2/2560) วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2/2560) วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

07 กรกฎาคม 2560 11:10

   วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายจรูญ พรหมสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดพิธีการจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2/2560) ชื่อโครงการ การจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ "เพื่อพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer" กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาความรู้ ด้าน GAP โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 60 คน
ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา
   ทั้งนี้ มีนายไมตรี สุขเกษม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพินัย แก้วจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดยะลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.