วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "กิจกรรมแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพรุทุ่งคอก (ทุ่งยอ) ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "กิจกรรมแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพรุทุ่งคอก (ทุ่งยอ) ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

07 กรกฎาคม 2560 11:05

   วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายจรูญ พรหมสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายพล เสาะสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชุมชนยะลา นางลออ ลอยสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน คน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย "กิจกรรมแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2560 ณ วัดพรุทุ่งคอก (ทุ่งยอ) ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
   ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนยะลา ,สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ,วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา ,โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา และชุมชนสามหมอ โดยมียอดเงินบริจาครวมทั้งหมด 8,605 บาท
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.