​โครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​โครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

19 มิถุนายน 2560 10:19

   สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับข่าวสารและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิด ได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งว่า เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้สามารถใช้วิธีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล เลียบทวี วิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากนายสถาพร สอนเสนา วิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   เนื่องจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน ดังนั้น บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนจึงควรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.