สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
468 Views |
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี กระโหมวงศ์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายรุ่น ช่อมณี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายธำมรงค์ แขวงเพ็ชรแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายกิตติเทพ ถาวรสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจ
นายเนือบ เพชรรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายมุหรอด ใบสะมะอุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา และวัฒนธรรม
นายศลใจ วิบูลกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา
นายสุธรรม เสนาจิตต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายนิยม ชูชื่น
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.