สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
496 Views |
นายประพันธ์ วงศ์พานิช
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
 
นายเอนก จีวะรัตน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายชัยยันต์ ใจเย็น
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
 
นายสมชาย ตันติเพชราภรณ์
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นางกรรณิการ์ ปิ่นแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปกรณ์ ตันสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายประวิทย์ เจริญงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพรทิพย์ ภูพันธ์วิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอาชีพ
นายสุรชัย ชินโสภณพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายมานิต วิมุตติสุข
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.