สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
551 Views |
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายสุภณ ศรีแสน
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายสฤษดิ์ ประดับศรี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายมั่น สามสี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายสุกฤษฏิ์ วงศ์สุวพิชญ์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นางธนมน วัฒนเรือนโกวิท
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายประชุม ผงผ่าน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพศาล แจ่มจำรัส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายร่องกี้ พลเยี่ยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอรรควุฒิ ด่านธิติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิลป์ ชื่นนิรันดร์
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.