สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
597 Views |
นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายสุรชัย โสตถีวรกุล
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายกลางพล กมลโชติ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายสมนึก เผือกเล็ก
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางภัทราภรณ์ ทองคง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายอภิชิต ประสพรัตน์
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายจุตติ กิ่งพะโยม
กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัด
นายเกียรติกร ใจสุยะ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายบุญล้อม สำราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจการค้า
นายบุญส่ง แป้นน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภชัย งามสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.