สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
581 Views |
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
 
นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
 
นายกิตติพันธ์ เอื้ออภิญญกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรชาติ ธะวิชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเด่น ปัญญานันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางพิชญาพร ภิญญ์ญาพัช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสำเร็จ ไพรศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายพัลลภ ถนอมทรัพย์ทวี
กรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน
กรรมการผู้แทนหอการค้า
นางกชกร เกยงค์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นายเกชา อินทโชติ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายเทพ ถนอม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
กรรมการและเลขานุการ
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.