กองคลังและบริหารสินทรัพย์
กองคลังและบริหารสินทรัพย์
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองคลังและบริหารสินทรัพย์
910 Views |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเงินงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางราชการและของสถาบัน
  • สนับสนุน ส่งเสริม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมเงินงบประมาณและเงินรายได้บริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางราชการและของสถาบัน
  • วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถาบัน
  • กำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถาบัน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างกองคลังและบริหารสินทรัพย์

นางชนิกา น้ำเพชร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลังและบริหารสินทรัพย์
 
นางวิลาสินี ปิยางสุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัสดุ
 
นางสาวพิมพา จอมสำโรง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุยศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอภินันท์ วงษ์ไกล
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางนิศารัตน์ อัครวิมลนันท์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านพัสดุ
นางสาวธัญนันท์ คำเต็ม
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการเงิน
 
นายยศนันท์ พรมมาลี
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านการเงิน
นาวสาวภัทรภร เปรมจิต
นักวิชาการพัสดุ
นายจุลดิศ อินทรีเขียว
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพัสดุ
 
นางสาวธิดารัตน์ สุขวิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานบัญชี

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.